Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi w następującym zakresie:

Prawo cywilne:

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca)
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
 • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • tworzenie i redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych (ustalenie, podwyższenie, obniżenie)
 • władza rodzicielska
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • ustanowienie sprawowanie opieki lub kurateli i inne

PRAWO SPADKOWE:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • dotyczące zapisu i polecenia i inne

PRAWO GOSPODARCZE :

 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • tworzenie i redagowanie umów
 • problematyka z zakresu spółek (z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich i cywilnych)
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych
 • reprezentacja w sprawach gospodarczych przed sądami oraz sądami polubownymi,

PRAWO KARNE:

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie) poprzez postępowanie sądowe, aż do postępowania karnego wykonawczego.

Zakres usług obejmuje w szczególności obronę i reprezentowanie podejrzanego/ oskarżonego/skazanego/obwinionego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, m.in.

 • udział w posiedzeniach aresztowych, składanie wniosków o dokonanie czynności śledztwa, zaznajomienie z materiałami śledztwa;
 • reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym, a także w postępowaniach szczególnych (postępowanie uproszczone, nakazowe, przyspieszone, w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia);
 • sporządzania nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania)
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym ( np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykroczeń

Kancelaria udziela również kompleksowej pomocy pokrzywdzonym, występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego, sporządza prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, udziela pomocy w dochodzeniu od oskarżonego roszczeń cywilnych, również poprzez wytoczenie tzw. procesu adhezyjnego.

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych i innych z zakresu prawa pracy
 • mobbing
 • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych

PRAWO MEDYCZNE:

Kancelaria w szczególności:

 • reprezentuje pacjentów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej
 • reprezentuje lekarzy w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej.

Adres

Kontakt

nr konta