Kancelaria radcy prawnego

Radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska

Kancelaria
radcy prawnego

Radca prawny
dr BOGNA ORŁOWSKA-ZIELIŃSKA

Radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska +48 664 024 292

Slider

Profesjonalna pomoc prawna
Profesjonalna pomoc prawna
Profesjonalna pomoc prawna

O kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego

Prawnik dr Bogna Orłowska-Zielińska

Radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska od 2007 roku jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie pod patronatem Adwokata Ryszarda Afeltowicza i Adwokata Andrzeja Brzozowskiego.
Rola prawników w doradzaniu kasynom online: Poruszanie się po zawiłościach prawnych
Od 2012 r. wpisana jest listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izby Radców Prawnych pod nr OL-1381. Pracowała w charakterze radcy prawnego w warszawskiej i olsztyńskiej Kancelarii Prawnej.

Prawnik Bogna Orłowska-Zielińska jest również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie, od 2011 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. Rozwiązujemy wszystkie problemy związane z kasynami online. Naszymi konsultantami są partnerzy z

W 2010 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych – specjalność prawo karne. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii, prawa nieletnich, prawa rodzinnego oraz praw człowieka.

Radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska udziela porad prawnych oraz świadczy pomoc prawną na rzecz osób prywatnych, pomagając rozwiązywać ich problemy majątkowe i osobiste. Ponadto doradza przedsiębiorcom, prowadząc bieżącą obsługę prawną, negocjując umowy, tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy swoich Klientów.

Od 1 lipca 2015 roku radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska, w związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania karnego, występuje w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych. Odbyta aplikacja adwokacka, a tym samym zdobyte doświadczenie na sali sądowej jak i praca naukowa z zakresu prawa karnego pozwalają reprezentować również interesy Klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Separator

Usługi

Kancelaria radcy pravnego świadczy usługi w następującym zakresie:

Prawo cywilne

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca)
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
 • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • tworzenie i redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych (ustalenie, podwyższenie, obniżenie)
 • władza rodzicielska
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • ustanowienie sprawowanie opieki lub kurateli i inne

Prawo karne

Zakres usług prawnika obejmuje w szczególności obronę i reprezentowanie podejrzanego/oskarżonego/skazanego/obwinionego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, m.in.

 • udział w posiedzeniach aresztowych, składanie wniosków o dokonanie czynności śledztwa, zaznajomienie z materiałami śledztwa;
 • reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym, a także w postępowaniach szczególnych (postępowanie uproszczone, nakazowe, przyspieszone, w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia);
 • sporządzania nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania)
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym ( np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykroczeń

Kancelaria udziela również kompleksowej pomocy pokrzywdzonym, występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego, sporządza prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, udziela pomocy w dochodzeniu od oskarżonego roszczeń cywilnych, również poprzez wytoczenie tzw. procesu adhezyjnego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych i innych z zakresu prawa pracy
 • mobbing
 • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych

Prawo medyczne

Kancelaria w szczególności:

 • reprezentuje pacjentów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej
 • reprezentuje lekarzy w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskie

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • dotyczące zapisu i polecenia i inne

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • tworzenie i redagowanie umów
 • problematyka z zakresu spółek (z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich i cywilnych)
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych
 • reprezentacja w sprawach gospodarczych przed sądami oraz sądami polubownymi,

Profesjonalna obsługa prawna jest podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa

Obsługa prawna firm

Kancelaria radcy prawnego prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

Na zlecenie Klientów sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, udzielamy wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz opiniujemy i proponujemy rozwiązania istniejących zagadnień, pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zależności od potrzeb Klienta, oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawnika na zasadach stałego zlecenia, w tym również w siedzibie Klienta lub pomoc doraźną w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady i warunki współpracy. Działania prawnika obejmują w szczególności:

Dla firm

 • stałą, kompleksową, ale także i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstwa
 • pomoc w wyborze formy i założeniu działalności gospodarczej
 • opracowywanie dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw i reprezentacja przed organami rejestrowymi
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej:statutów, umów spółek, aktów założycielskich, regulaminów
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych
 • sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji
 • udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych prawnych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Separator

Substytucje

Substytucje

Zastępstwo procesowe

Kancelaria radcy prawnego przyjmuje zlecenia dalszego zastępstwa procesowego od radców prawnych i adwokatów z całej Polski do występowania przed Sądami województwa warmińsko-mazurskiego ( Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Ostróda, Pisz, Szczytno). Koszty substytucji są indywidualnie ustalane z radcą prawnym lub adwokatem przy uwzględnieniu okoliczności danej sprawy (jej złożoności, czasu trwania, kosztów dojazdu poza Olsztyn itp.).

Etyka, dyskrecja, zaufanie

Usługi prawne online

Radca prawny świadczy również usługi w trybie online, w zakres których wchodzą: porady prawne, opinie prawne oraz sporządzanie pism procesowych. Prosimy o opisanie stanu faktycznego czy też wskazanie rodzaju usługi.

W ciągu 24 godzin nasza kancelaria prawna skontaktuje się z Tobą, przedstawimy wycenę usługi. Wycena usługi, jak i zapoznanie się z przedstawionym przez Państwa stanem faktycznym są bezpłatne.

Cena porady prawnej/opinii/pisma procesowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Masz pytania? Zadzwoń

Kontakt

Adres Kancelaria radcy prawnego Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 39/402a,
10-542 Olsztyn


Telefon +48 664 024 292


Mail [email protected]


NIP 739 351 34 43
REGON 281090459

Konto mBank
10 1140 2004 0000 3402 7590 0676

Lokalizacja